Vilkår for deltakelse på våre turer
 
Priser. Antall deltakere.
Følgende priser gjelder for 2018.
- Halvdags turer (2 - 4 timer): 20 euro
- Heldagsturer (5 - 8 timer):    30 euro
- Lange dagsturer (8 - 12):      40 euro
Det gis rabatt for grupper (max. 10 deltakere på enkle turer og max 6 på krevende turer) og dersom en deltar på flere enn 2 turer. Be om tilbud!
OBS! Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte priser ikke omfatter kostnader til buss, båt, taxi eller heis. 
 
Vilkår og betingelser for deltakelse på våre turer. Ansvar.
Generelle vilkår for deltakelse på våre turer.
1. Påmelding
Turene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11.
2. Avtale/dokumenter
Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:
- Generelle opplysninger om våre turer. "Vilkår for deltakelse på fellesturer".
- Spesial program på turer hvor dette er spesifisert.
- Ordrebekreftelse/Reisebevis og faktura med innbetalingsinformasjon.
3. Pris
Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før gjennomføring. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. 
4. Betaling.
Det er ønskelig med på melding til turen 2 uker i forveien, Ved slik påmelding får deltakeren tilsendt ent Turbekreftelse og faktura med innbetalingsinformasjon. Det vil også være mulig å melde seg på like før avgang. Da skal betaling skje kontant før turen begynner. Arrangøren kan annullere påmeldingen hvis depositum/restbeløp ikke er på konto senest to dager etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at betaling har funnet sted innen fristen. 

5. Endring av bestilling.
Det vil normalt være mulig å bytte til en annen tur senest dagen før gjennomføringen. Dersom den andre turen er av samme varighet som den opprinnelige betales ikke noe ekstra. Er turen lenger enn den opprinnelige betales differansen mellom det innbetalte og turens kostende.
6. Forsikringer.
Los Gigantes turer vil understreke at deltakelse på våre turer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under gjennomføring av turene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 
7. Avbestilling og avbestillingsbeskyttelse.
Påmeldte turdeltakere kan avbestille inntil èn dag før og vil da få refundert halvparten av turens kostende.
8. Avbrudd.
Hvis en deltaker må avbryte turen, er Los Gigantes turer ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager.
9. Avlysning av arrangement. 
Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest dagen før gjennomføring av turen. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 
10. Endringer av arrangementet.
Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre turen i samsvar med hva som er opplyst på forhånd. Det tas forbehold om at tidspunkter eller rutevalg kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider (buss), naturgitte forhold (nedbør, ras ol.) stenging av tunneler, som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig.
11. Deltakernes ansvar.
Deltakerne plikter å lese oversendt informasjon grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Se under "Forutsetninger" i hovedmenyen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.
12. Klager.
Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til Los Gigantes turer så raskt som mulig og senest 4 uker etter at turen er gjennomført.
13. Forbehold og fotografering.
Informasjonen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider (i de tilfeller at deler av turen går med buss eller båt), og evt. andre uforutsette forhold som kan få innvirkning på gjennomføring av turen. Arrangøren kan ta bilder av deltakerne under turen. Disse bildene kan bli brukt til Los Gigantesturer’s publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.
14. Deling av e-post til deltakerne.

På enkelte turer hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

Del denne siden